Mae’r argyfwng natur yn effeithio ar bawb, felly rydyn ni’n credu dylai pawb gael llais yn y datrysiad. Cynllun Natur y Bobl yw’r sgwrs fwyaf erioed yn y DU am ddyfodol byd natur.

Rydych chi wedi rhoi bron i 30,000 o syniadau anhygoel i ni ynghylch beth mae natur yn ei olygu i chi a sut mae ei hachub. Rydych chi hefyd wedi rhannu prosiectau gwych ledled y wlad sy’n helpu byd natur. Cawsant eu cyflwyno i gyfranogwyr Cynulliad Natur y Bobl ddechrau mis Tachwedd. Bydd cyfranogwyr y cynulliad yn parhau i gwrdd tan fis Chwefror 2023, a’r canlyniad terfynol fydd cynllun ar gyfer gweithredu a newid a fydd yn rhy fawr i unrhyw un ei anwybyddu.

Dysgu rhagor am Gynllun Natur y Bobl

Y straeon, yr ymatebion a’r syniadau a rannwyd gennych

30,000

Nifer yr ymatebion ar-lein ac all-lein a gawsom o bob cwr o’r DU rhwng 30 Medi a 30 Hydref 2022 mewn ymateb i’n cwestiynau ynghylch beth mae natur yn ei olygu i chi a beth fydd angen newid er mwyn i natur ffynnu yn y dyfodol.

Beth mae natur yn ei olygu i chi

Fe wnaethoch chi rannu sut mae gan natur y pŵer anhygoel i leddfu straen a gwella eich iechyd meddwl, dealltwriaeth nad adnodd yn unig yw natur - mae’n rhywbeth na allwn fyw hebddi, ac fe ddywedoch chi wrthym sut mae eich cysylltiad â natur yn siapio pwy ydych chi.

Eich gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Rydych chi eisiau gweld newid yn y ffordd rydyn ni’n cynhyrchu pethau, dull gweithredu gwahanol i’r ffordd rydyn ni’n meddwl am fannau gwyrdd, gwell canlyniadau economaidd a pholisi ar gyfer natur a mwy o brosiectau sy’n cael eu hysgogi gan y gymuned i wella a gwarchod byd natur.

Dysgu mwy am Gynulliad Natur y Bobl

Beth yw Cynllun Natur y Bobl?

Y sgwrs fwyaf erioed am fyd natur

Mae Cynllun Natur y Bobl yn dechrau drwy weld pobl o bob cefndir yn rhannu syniadau ar sut y gallwn wneud byd natur y DU yn rhywbeth i fod yn wirioneddol falch ohono.

Creu gweledigaeth gyffredin ar gyfer natur yn y DU

Bydd 100 o bobl o bob cwr o’r DU yn cael eu dewis i gymryd rhan yng Nghynulliad Natur y Bobl. Byddant yn datblygu cynllun a chyfres o argymhellion ar gyfer newid ar ran pobl y DU.

Gweithio gyda’n gilydd i achub byd natur

Pan gyhoeddir Cynllun Natur y Bobl, bydd yn rhy fawr i unrhyw un ei anwybyddu. Bydd y cynllun yn nodi sut gall y llywodraeth, busnesau, cyrff anllywodraethol a chymunedau gymryd camau i amddiffyn ac adfer byd natur.
Gyda'n gilydd, gallwn ni i gyd wneud ein rhan i ddiogelu byd natur.

Dysgu mwy am Gynulliad Natur y Bobl

Gweld beth mae pobl yn ei ddweud am natur yn y DU

Pam mae angen Cynllun Natur y Bobl arnom?

The UK is home to some of the most incredible species on Earth – from puffins to orcas, beavers and butterflies. But they’re in trouble. Our actions are pushing nature to the brink, and we must act now to save it. 

It will take fresh new thinking to solve the nature crisis. This is a big challenge and that’s why we all need to come together to share ideas and suggestions for the future of nature in the UK. 

The People’s Plan for Nature is a UK-wide initiative powered by WWF, the National Trust and the RSPB. It is a unique, people-led collaboration to make our nature something we can all be proud of.

Everyone can take part in creating the People’s Plan for Nature.

Cael y newyddion diweddaraf

- Make your voice heard

Rhwng 30 Medi a 30 Hydref, fe wnaethom ni ofyn i chi rannu eich barn am ddyfodol natur yn y DU. Diolch i chi am roi dros 20,000 o syniadau i ni ynghylch beth mae natur yn ei olygu i chi a sut mae ei hachub, ac am rannu prosiectau gwych ledled y wlad sy’n helpu byd natur. 

- The People’s Assembly for Nature

All of the responses we receive will help shape the People’s Assembly for Nature.

Between November and February 2023, a representative group of 100 people from across the UK will come together to listen to what you’ve shared and hear from experts. Together, they will develop a set of recommendations and a plan to help protect and restore nature in the UK. 

- The People's Plan for Nature is launched

The People’s Plan for Nature will feature a set of recommendations that take into account your input and the outcomes of the People’s Assembly for Nature. 

When the People’s Plan for Nature is published, it will be too big for anyone to ignore. It will set out how the government, businesses, NGOs and communities can take action to tackle the nature crisis.

Cael y newyddion diweddaraf

Ie, hoffwn gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Natur y Bobl. Gellir dad-danysgrifio unrhyw bryd. I gael manylion llawn a gwybodaeth gyswllt, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd.

Tell us what you think